„100-Man Weapon Fight“

Ve čtvrtek 11.9.2014 se 5 našich bojovníků zúčastnilo akce „100-Man Weapon Fight“. Protože se kolem akce množí různé spekulace a fámy, rozhodli jsme se vydat k naší účasti na akci oficiální prohlášení:

Oficiální report Digladioru z 100 men weapon fight

Byli jsme pozváni, abychom se zúčastnili akce 100 men weapon fight, kde si chtěl dr. Khorasani otestovat svoji výdrž v boji. 100 šermířů, každý po 2 minutách čistého času, dohromady 3 hodiny a 20 minut. Věc, která se podle nás fyzicky nedá zvládnout, ale zajímavý experiment.

Pravidla byla taková, že on bude bojovat nepřerušené boje po dobu 2 minut s jedním bojovníkem. Poté nastoupí další protivník a tak stále do kola. Přesná pravidla boje nebyla stanovena.

Za Digladior nastupovali lektoři a asistenti, jenž se pravidelně účastní HEMA turnajů a mají tomu odpovídající vybavení. Federy při délce 140 cm váží pouhých 1,4 kg a jsou na konci vybaveny „razítkem“ a tuhostí jsou měkčí než federy od Regenyiho či Chodkiewicze.

Náš požadavek byl boj podle standardních pravidel HEMA se zastavováním po jednotlivých zásazích, bez možnosti kopat či zápasit. Zvláště pak s ohledem, že se to celé odehrávalo na prkenné podlaze. Tento požadavek nebyl vyslyšen s tím, že nejde o boj na zásahy, ale o test výdrže a odolnosti, taktéž byly povoleny kopy a zápas. Nakonec jsme dohodli pravidlo ve stylu HEMA turnaje Swordfish: Zápas končí na zemi dominancí, či nečinností bojujících. Taktéž mohl kdokoliv z bojujících kdykoliv ukončit zápas. Taktéž jsme vymohli alespoň pro nás pravidlo, že když dojde evidentně k silnému zásahu, bude píšťalkou přerušen boj, aby se předešlo dalším zraněním.

My jsme nebyli organizátoři akce, a proto jsme neřešili dostatečnost ochranných pomůcek dr. Khorasaniho. Ty hned v prvním střetu s členem Digladioru musely být upraveny lepicí páskou, protože nejdříve došlo k upadnutí „sukně“ chránící boky a stehna a poté i k upadnutí chrániče na loket/rameno pravé ruky. Teprve po 10 kole, kdy nastala pauza, tak jsme zjistili, že jeho rukavice (zvláště ty pod pukléř) jsou nedostačující a zapůjčili mu své vlastní. Pukléř neměl v podstatě žádné měkčené polstrování a rukavice pod ním nebyla silnější než 3 mm. To v součinnosti s volným úvazem pukléře, de facto znamená, že každý úder do štítu byl přenesen na klouby levé ruky.

Úraz na bradě jednoznačně nebyl způsoben probodnutím masky, jež nebyla ani trochu poškozena. Po boji jsme ji kontrolovali a nebyla zdeformovaná ani seky ani body. Je možné, že došlo při bodu k prohnutí a návratu masky v oblasti brady, ale s největší pravděpodobností byl způsoben během zápasu, kdy několikrát došlo na stržení masky, při tomto násilném strhnutí již nutně propocené masky snadno mohlo dojít k natržení kůže v oblasti brady. Minimálně jedenkrát si takto masku strhl z hlavy sám dr. Khorasani a náš bojovník jen stál a odmítl bojovat se soupeřem bez ochranných pomůcek. O tom, že zápas v tomto ochranném odění a na tomto podkladu je nesmyslný, jsme vedli debatu před začátkem turnaje, ale nepodařilo se nám organizátora přesvědčit o zbytečně velké nebezpečnosti. Hlavně poté až bude dr. Khorasani po hodinách boje velmi unavený.

Při opětovném vyhlášení takového pokusu, doporučujeme seznámení se zbraněmi protivníků, aby nedocházelo zpětně ke zbytečným názorovým třenicím na téma tuhost a váha – když obojí bylo známo před zahájením vlastní akce. Taktéž bychom doporučovali upravit pravidla tak, aby byla v lidských silách. Například: 1 vs. 100 nikoli na 2 minuty, ale do prvního „smrtelného“ zásahu, pak hned nastupuje další bojovník. A na konci mít výsledek z 1 ku 100 vyhrál/prohrál třeba 50 ku 50. Taktéž doporučujeme zkvalitnění ochranného odění a zakázání drtivých zbraní typu sekera/palcát/biják.

Členové Digladioru nebojovali nijak brutálně, naopak při boji s dr. Khorasanim se snažili neútočit silněji, než vyžadovala situace, protože cílem nebylo dr. Khorasaniho „knockoutovat“ ale bojovat s ním 3 hodiny a 20 minut. (Nejpřesvědčivěji o tom ostatně vypovídá videozáznam dr. Khorasaniho proti Vladimíru Nerandžičovi z Digladioru, kdy dr. Khorasani už nemá sílu se bránit a V.N. do něj útočí a zasahuje, ale bez rychlosti a bez síly.)

Official report of team Digladior in the 100 men weapon fight

We were invited to participate in 100 men weapon fight event. The event should tested dr. Khorasani´s endurance during fight. One hundred fencers, each should fight with dr. Khorasani for 2 minutes, so summary it should take 3 hours and 20 minutes. The task, which we consider to be physically impossible, still can be fascinating experiment.

The system of the event was following: Dr. Khorasani will take 2 minutes of nonstop bout against one opponent. Immediately he will face a next fighter and so on. There were no exact rules for fighting.

As team Digladior were chosen their instructors and assistants of instructors. All of them regularly participate in HEMA tournaments (mainly tournaments in the Czech Republic but also in international as SKUNKS 2014) and also posses appropriate equipment for tournaments: Feders are 140 cm long and weight 1.4 kg; point of feder is flat (rounded square – “stamp”) and a blade is less stiff (bend more in the last third of blade) than widespread feders made by Regenyi and Chodkiewicz, respectively.

We have suggested that the fight should be done by regular HEMA rules – to stop after each hit without permission to kick or wrestle, mainly because of the event was held in the place with very rigid plank floor. Our request was denied and it was explained to us that this is not fight for hits but the test of endurance and stamina and therefore kicks and wrestle is also allowed. Before the event started we agreed to Swordfish-like HEMA rule about wrestle: Wrestling ends by few seconds of domination by one fighter, or by inactivity of both opponents. Also, any of opponents could end current bout at any time (e. g. for injury, damaged equipment etc.). We also succeeded with the special rule for us that the fight will be stopped by whistle blow if any of the fighters receive clearly strong (“killing”) hit, to avoid further injuries.

We were not organisers of the event therefore we did not solve the insufficiency of dr. Khorasani´s protective equipment. It had to be tightening by tape in the first bout with Digladior team member. First, the protective “skirt” (protection of hips and thighs) fell down and then the protection of elbow and shoulder of right arm also fell off. Until the break after 10th bout we have not realized that dr. Khorasani´s gloves (especially the left one under a buckler) were very inadequate and we borrowed him our own glove. The buckler had virtually no softening and his glove was thinner than 3 mm. Taken together with very loose handgrip of buckler it results in a very damaging impact of every strike to the buckler. Every of these strikes necessarily was directly transferred knuckles of the left hand.

The bruise of chin was clearly not caused by piercing of fencing mask. It was not damaged at all as we checked it after the fight. There was no deformation done by cuts or thrusts. We cannot exclude that mask deflected and straightened immediately back (in the area of the chin) after one of the thrusts although most likely the chin bruise was done during wrestling parts of fight. The Dr. Khorasani´s mask was torn off several times and the very sweaty mask could cause chin injury. At least once dr. Khorasani himself torn off the mask and our fighter just stand and refused to continue fighting with the opponent without protective gear. We had discussed before whole event began about nonsense of wrestling in this equipment and on such hard floor but we had not been able to convince the main organiser about this useless risk, especially for the time when dr. Khorasani will be very tired after hours of fighting.

If anyone organises similar event in the future, we will recommend familiarizing with the opponents´ weapons to avoid after-event pointless squabbles about stiffness and weight, which both could be known a month before an event (as it was in 100 men weapon fight). We also suggest adjusting rules to a human physics and psychic. For example: 1 vs. 100 not for 2 minutes bouts but till the first “mortal” hit and immediately next fight follows. The result of this event could be ratio of win-lose (e. g. 50 – 50). Finally, we recommend improvement of protective gear and prohibition of crushing weapons such as axe, mace or flail.

Members of Digladior did not fight brutally. Conversely they tried not to attack stronger than was necessary in acute situation. The aim was not to knockout dr. Khorasani but to fight him for 3 hours and 20 minutes. (Most illustrative is video of the 8th fight – dr. Khorasani and Vladimír Nerandžič of Digladior. Dr. Khorasani has already no energy to defend himself and V. N. is attacking and hitting him but without speed and power.)Komentáře nejsou povoleny.